Obchodný vestník 226/2021
Oznámenie a výzva likvidátora
Deň vydania: 25.11.2021

Oznámenie a výzva likvidátora

L001004

Oznámenie o skončení likvidácie
Likvidátor/Likvidátori
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gibaľa
Bydlisko: Nová 559/41, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.1.1951
podľa § 75j ods. 1 Obchodného zákonníka oznamuje/-ú, že zostavil/-i účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku:
obchodná spoločnosť
Obchodné meno/Názov: Agrochemický podnik Tomášovce, a.s. "v likvidácii"
Sídlo: Tomášovce 1, 985 56 Tomášovce, Slovenská republika
IČO: 31 574 238
Zapísaný/-á/-é v Obchodnom registri
Okresného súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa
Vložka č.: 143/S
Podľa § 75j ods. 4 Obchodného zákonníka, ak do 60 dní po zverejnení tohto oznámenia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti neschvália zostavenú účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku alebo nerozhodnú inak, považujú sa účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku márnym uplynutím tejto lehoty za schválené.