Obchodný vestník 226/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.11.2021

K063616

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: SNP 2508 / 16, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu: Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/561/2019 S766
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu: 5OdK/561/2019
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Adrián Horvát, nar. 01.04.1992, SNP 2508/16, 066 01 Humenné, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia §167 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Adrián Horvát, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz  vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn. 5Odk/561/2019 zrušuje.

JUDr. Stanislav Oravec, správca