Obchodný vestník 224/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.11.2021

K062656

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana De La Cruz Torrente
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: . 385, 930 08 Čiližská Radvaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu: Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/219/2021
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 26OdK/219/2021
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Adriana De La Cruz Torrente, nar.: 27.02.1966, trvale bytom 930 08 Čiližská Radvaň 385, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

 

Trnavský správcovský dom, k.s.,

SKP úpadcu: Adriana De La Cruz Torrente