Obchodný vestník 224/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.11.2021

K062581

Spisová značka: 36K/17/2021

U Z N E S E N I E

Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ACCORD-MED, s.r.o., so sídlom: Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 742 550, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23698/T, predbežným správcom ktorého je JUDr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmaňa 30, 927 01 Šaľa, IČO: 42 335 299, značka správcu: S1748, takto

rozhodol:

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: ACCORD-MED, s.r.o., so sídlom: Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 742 550, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23698/T, pre nedostatok majetku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 12.11.2021

JUDr. Martin Smolko, sudca