Obchodný vestník 200/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.10.2021

K054699

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACASE, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čordákova 13, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36192252
Titul, meno a priezvisko správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu: Južná trieda 48 , 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/25/2012 S1240
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 31K/25/2012
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 31K/25/2012

Spisová značka správcovského spisu: 31K/25/2012 S1240

Úpadca: ACASE, a.s. v konkurze, so sídlom: Čordákova 13, 040 23 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 192 252

Miesto konania: kancelária správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Južná trieda 48, 040 01 Košice

Dátum konania:  30.09.2021

Program zasadnutia veriteľského výboru:

  1. Otvorenie,
  2. Hlasovanie o žiadosti Správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty zo dňa 29.07.2021;
  3. Záver.

Členovia veriteľského výboru:

  1. NOVEKON, s.r.o., Košice, Tajovského 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 641, predseda veriteľského výboru;
  2. Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484; člen veriteľského výboru;
  3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, člen veriteľského výboru.

Prítomní:

  1. NOVEKON, s.r.o., Košice, Tajovského 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 641, predseda veriteľského výboru;
  2. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, člen veriteľského výboru.

K bodu 1.

Podľa ust. 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 28.04.2015 (ďalej aj len ako „ZKR“): „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru“.

Podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“.

Označenie veriteľa

Účasť na zasadnutí veriteľského výboru

Počet hlasov

NOVEKON, s.r.o., Košice, Tajovského 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 641

prítomný

hlasovanie per rollam

1

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484

Neprítomný

 

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

prítomný

hlasovanie per rollam

1

Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja jeho členovia.

K bodu 2.

Návrh na prijatie uznesenia v nasledovnom znení:

Veriteľský výbor ukladá spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice, správcovi úpadcu ACASE, a.s. v konkurze, so sídlom: Čordákova 13, 040 23 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 192 252 podľa ust. § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 28.04.015 záväzný pokyn na speňaženie súpisových zložiek majetku:

zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty za nasledovných podmienok:

V prípade, ak nebude I. kolo verejného ponukového konania úspešné, t.j. jeho výsledkom nebude vybraná víťazná ponuka schválená Veriteľským výborom, Správca zorganizuje ďalšie, II. kolo prípade III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie Peňažných pohľadávok za stanovených podmienok“.

Hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru: 

Označenie veriteľa

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

NOVEKON, s.r.o., Košice, Tajovského 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 641

1 hlas

 

 

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

1 hlas

 

 

Hlasovanie:     ZA: 2 hlasy,     PROTI: 0 hlasov;         ZDRŽAL SA: 0 hlasov.  / Uznesenie: prijaté.

Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali obaja prítomní členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu 3.

Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Košice I a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. IČO: 44 088 833, príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice za účelom zverejnenia zápisnice v Obchodnom vestníku.

Nakoľko program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14.45.

V Košiciach, dňa 30.09.2021

NOVEKON, s.r.o., Košice

RNDr. Peter Trenkler, konateľ

Predseda veriteľského výboru