Obchodný vestník 200/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.10.2021

K054681

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-NIKOL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 55, 076 52 Strážne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44891741
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu: Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2021
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu: 32K/4/2021
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní sp.zn.32K/4/2021 právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika- Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná č.1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: A-NIKOL s.r.o., so sídlom: Hlavná 55, 076 52 Strážne, IČO: 44 891 741, týmto v zmysle ust. § 76 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujem, že dlžník je vlastníkom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v:

okres: Trebišov, obec: Kráľovský Chlmec, katastrálne územie: Kráľovský Chlmec

1. LV č. 8341

- parcely registra “E“ parc. č.: 4774, výmera: 1329 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast

-spoluvlastnícky podiel: 12/24

2. LV č. 9414

- parcely registra “E“,parc. č.: 4773/6, výmera: 130 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast

-spoluvlastnícky podiel: 12/24

JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty