Obchodný vestník 200/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.10.2021

K054436

Spisová značka: 36K/17/2021

U Z N E S E N I E

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, so sídlom: Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o ustanovení predbežného správcu konkurznej podstaty dlžníkovi: ACCORD-MED, s.r.o., so sídlom: Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 742 550, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23698/T, predbežným správcom ktorého je: JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, Dunajská Streda 929 01, číslo správcu: 1328, o návrhu predbežného správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto

rozhodol:

I. Súd odvoláva predbežného správcu konkurznej podstaty JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, Dunajská Streda 929 01, číslo správcu: 1328.

II. Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o ustanovení nového správcu.

III. Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: ACCORD-MED, s.r.o., so sídlom: Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 742 550, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23698/T nového predbežného správcu: JUDr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmaňa 30, 927 01 Šaľa, IČO: 42 335 299, značka správcu: S1748

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 11.10.2021

JUDr. Martin Smolko, sudca