Obchodný vestník 196/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.10.2021

K053260

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 64 & One s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nám. sv. Imricha 923/21 / 0, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47248211
Titul, meno a priezvisko správcu: SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28K/5/2021
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn. správcu S1868, správca úpadcu 64 & One s.r.o., so sídlom Nám Sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 248 211, týmto v súlade s ustanovením § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty:

 

Úpadca nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného a  nehnuteľného speňažiteľného majetku.

 

 

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca