Obchodný vestník 196/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.10.2021

K053247

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fridrichová Adela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Krivá 921/16, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/3/2021 S1208
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdS/3/2021
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Adela Fridrichová, nar. 10.11.1949, trvale bytom Krivá 921/16, 941 31 Dvory nad Žitavou (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852761 alebo na e-mail: spravca@skpnr.sk

JUDr. Miroslav Belica, správca