Obchodný vestník 179/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.09.2021

K047416

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nálepkova 1187 / 10, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/195/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 5OdK/195/2021
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V súlade s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamujem, že dňa 09.09.2021,  t.j. po uplynutí základnej, 45-dňovej lehoty, bola do kancelárie správcu  doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa, POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava,  IČO: 35 807 598, ktorá bola do zoznamu pohľadávok v predmetnej konkurznej veci, vedenej  na Okresnom súde v Banskej Bystrici,  sp. zn. 5OdK/195/2021 nasledovne   :

por. č. 9.1.          

celková  suma  :         4 854,95 EUR

právny dôvod  :          nesplatené úroky, úroky z omeškania a náklady z uplatnenia – zmluva

                                   o úvere č. 601700110 zo dňa 01.04.2014

por. č. 9.2.          

celková  suma  :         4 677,83 EUR

právny dôvod  :          nesplatená istina, úroky, úroky z omeškania a náklady z uplatnenia –

                                   zmluva o úvere č. 601700118 zo dňa 16.08.2010.

Prihlásené pohľadávky je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, a to v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR.

Vo Zvolene, dňa 13.09. 2021.                                             

JUDr. Viera Cibulová, správca