Obchodný vestník 179/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 17.09.2021

K047381

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Cienik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poltár 0, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu: Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/281/2021 S1305
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 5OdK/281/2021
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Adrián Cienik, nar. 22.05.1984, trvale bytom Poltár, 987 01  Poltár, podnikajúci pod obchodným menom: Adrián Cienik, s miestom podnikania Pionierska 122/44, 987 01  Poltár, IČO: 40590976,  oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 0907 889 961 alebo e-mailom: zdenka.majerova@gmail.com.

JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca