Obchodný vestník 175/2021
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 10.09.2021

R072358

Spisová značka: 26CbR/244/2019


26CbR 244/2019


Okresný súd Žilina


OZNAMUJE,že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) ADOS - ALBA, s.r.o. so sídlom: Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 441 163, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 17310/L, vedenej pod spisovou značkou 26CbR/244/2019 zverejňuje oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti /družstva/ v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti /družstva/, osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením spoločnosti /družstva/ podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti /družstva/, obchodná spoločnosť /družstvo/ bude vymazaná z obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 6.9.2021

JUDr. Gabriela Bargelová, sudca