Obchodný vestník 110/2021
Oznámenie a výzva likvidátora
Deň vydania: 09.06.2021

Oznámenie a výzva likvidátora

L000422

Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor/Likvidátori
Obchodné meno/Názov: VGD Recovery k.s.
Sídlo: Krajinská 32, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 53 353 943
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/-ú, že
obchodná spoločnosť
Obchodné meno/Názov: AGROEKS a. s. v likvidácii
Sídlo: Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 36 328 031
Zapísaný/-á/-é v Obchodnom registri
Okresného súdu: Okresný súd Trnava
Oddiel: Sa
Vložka č.: 10606/T
Na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia
Zo dňa: 17.5.2021
vstúpil/-a/-o do likvidácie odo dňa: 1.6.2021
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno a priezvisko/Obchodné meno/Názov: VGD Recovery k.s.
Bydlisko/Sídlo: Krajinská 32, 921 01 Piešťany, Slovenská republika