Obchodný vestník 110/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.06.2021

K027560

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO VOS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Turičkou 13 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30998247
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 4K/10/2020
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY:       
ÚPADCA: AGRO VOS, s.r.o. “v konkurze“, so sídlom Pod Turičkou 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 998 247
spis. zn. správcu: 4K/10/2020 S1614       
spis. zn. súdu: 4K/10/2020      
Mgr. Slavomír Jančiar, správca so sídlom kancelárie správcu Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, SR  
značka správcu S1614        
           
Číslo typ súpisovej
zložky 
popis súpisovej zložky cena súpisovej zložky majetku - suma pohľadávky - istina dátum
zápisu
dôvod zápisu
1 peňažná
pohľadávka
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluvná pokuta podľa § 11 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas,
· Dlžník: Martin Potančok, Krivánska 6615/28, Banská Bystrica 974 11 - konateľ úpadcu: AGRO VOS, s.r.o. “v konkurze“, Pod Turičkou 13, Banská Bystrica 974 01, IČO: 30 998 247
12.500,- Eur 4.6.2021 ust. § 76 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z. z. v spojení s ust. § 11 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z. z. 
           
         
  Mgr. Slavomír Jančiar, správca