Obchodný vestník 110/2021
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.06.2021

K027435

Spisová značka: 36K/33/2015

U Z N E S E N I E

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Rybaničová, narodená 29.04.1978, 920 56 Dvorníky 486, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 42 155 118, značka správcu: S1398, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto

rozhodol:

O d v o l á v a sa : JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 42 155 118, značka správcu: S1398 z funkcie správcu úpadcu: Alena Rybaničová, narodená 29.04.1978, 920 56 Dvorníky 486.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 01.06.2021

JUDr. Martin Smolko, sudca