Obchodný vestník 91/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.05.2018

K032112

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adela Marettová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Golianova 33, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu: Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/41/2017 S1272
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 25OdK/41/2017
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé Predmet: Úpadca je vlastníkom automatickej práčky Electrolux EWT 13120W. Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Adela Marettová – KONKURZ – Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. V Šali dňa 09.05.2018