Obchodný vestník 91/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.05.2018

K032111

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adela Marettová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Golianova 33, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu: Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/41/2017 S1272
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 25OdK/41/2017
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Názov: automatická práčka

Značka: Electrolux

TYP:  EWT 13120W

Výr. číslo: neznáme 

súpisová hodnota: 100,- Eur

umiestnenie: na trvalej adrese úpadcu