Obchodný vestník 91/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.05.2018

K032057

Spisová značka: 32OdK/166/2018

U Z N E S E N I E

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Alexander Gálik, nar. 14.08.1950, bytom Levice, Textilná č. 7, ktorého správcom je Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Levice, Ľudovíta Štúra č. 19, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, takto

rozhodol:

I/ P o u k a z u j e správcovi: Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Levice, Ľudovíta Štúra č. 19 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ).

II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet správcu v tvare IBAN: SK70 0900 0000 0002 2389 1912 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 440/2018.

Poučenie:
I/ P o u k a z u j e správcovi: Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Levice, Ľudovíta Štúra č. 19 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ).

II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet správcu v tvare IBAN: SK70 0900 0000 0002 2389 1912 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 440/2018.

Okresný súd Nitra, dňa 4.5.2018

JUDr. Adriana Kunkelová,