Obchodný vestník 8/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.01.2018

K002303

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Pápaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cintorínska 4624/3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2K 5/2015
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, ako správca úpadcu Adriana Pápaiová, dátum narodenia 30.01.1970, bytom na ulici Cintorínska 4624/3, 984 01 Lučenec, Slovenská republika týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku:

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka

Celková suma: 55,84 EUR

Dlžník: Gekkon s.r.o., Rybničná 30, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 789 719

Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 09/2017)

Súpisová hodnota: 55,84 EUR

Dátum zapísania: 12.10.2017

 

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka

Celková suma: 56,33 EUR

Dlžník: Gekkon s.r.o., Rybničná 30, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 789 719

Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (mzda za vykonanú prácu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 10/2017)

Súpisová hodnota: 56,33 EUR

Dátum zapísania: 14.11.2017