Obchodný vestník 8/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.01.2018

K002300

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slabejová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Podvysoká 170, 023 57 Podvysoká 170
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/4/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 5K/4/2016
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Alena Slabejová, bytom Podvysoká 170, 023 57 Podvysoká, nar.: 19.03.1983,(do 04.01.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Alena Slabejová – IN EUROPE, s miestom podnikania: 023 57 Podvysoká 170, IČO: 44845014) týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

 

1. Pohľadávka z účtu

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 09/2017 poukázaná od spoločnosti
DIMA s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,00 EUR         

Deň zapísania majetku do súpisu: 31.12.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

 

2. Pohľadávka z účtu

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 11/2017 poukázaná od spoločnosti
DIMA s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,00 EUR         

Deň zapísania majetku do súpisu: 31.12.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

                       

                                                                                                         

Prvá arbitrážna k.s.

správca úpadcu