Obchodný vestník 8/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.01.2018

K002268

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Szalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kpt. Nálepku 2, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu: Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/73/2017 S1528
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/73/2017
Druh podania: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Stanislav Barkoci, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Alexander Szalai, nar.: 23.07.1959, bytom Kpt. Nálepku 2, 937 01 Želiezovce týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísala dňa 08.01.2018 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. so sídlom: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24 785 199 v celkovej sume prihlásenej  pohľadávky: 972,25 EUR.

Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 1.1

V Nitre dňa 08.01.2018