Obchodný vestník 71/2018
Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie

Deň vydania: 12.04.2018

R028636

Spisová značka: 36CbR/793/2017

Oznámenie o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie

Sro 104 444/B
Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti A communication, spol. s r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 36 260 819 bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2018

Mgr. Angela Balázsová, sudca