Obchodný vestník 71/2018
Výzvy likvidátorov
Deň vydania: 12.04.2018

L000437

Oznámenie o vstupe do likvidácie

Likvidátor/Likvidátori
Meno: JUDr. Tomáš Pintér
Bydlisko/Sídlo: Dulovo námestie 4, 821 08 Bratislava , Slovenská republika
podľa § 73 Obchodného zákonníka
oznamuje/oznamujú, že obchodná spoločnosť
Obchodné meno: ACCOM, spol. s r.o.
Sídlo: Priateľstva 4513, 945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO: 31 444 521
SID:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro
Vložka č.: 1265/N
na základe rozhodnutia: 28CbR/90/2016-89
zo dňa: 19.10.2017
vstúpila do likvidácie odo dňa: 24.11.2017
Súčasne vyzýva/vyzývajú veriteľov a iné dotknuté osoby a orgány, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva
v lehote: 3 mesiace
od zverejnenia tejto výzvy na adrese:
Meno: JUDr. Tomáš Pintér
Bydlisko/Sídlo: Bosákova 7, 851 04 Bratislava , Slovenská republika