Obchodný vestník 71/2018
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.04.2018

K024306

Oznámenie správcov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Závacká Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mirka Nešpora 4888/10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu: 1. oddlžovacia k.s.
Sídlo správcu: Hlavná 50, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/135/2018 S1882
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/135/2018
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca 1. oddlžovacia k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, značka správcu S1882, ako správca dlžníka: Adriana Závacká, nar. 31.08.1965, Mirka Nešpora 4888/10, 080 01 Prešov, oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Kontakt: e-mail: spravca_po@hotmail.com

 

1. oddlžovacia k.s., správca